Jak wybrać działkę z dostępem do zdrowej wody

Jakie działki są najbardziej wartościowe w kontekście dostępu do zdrowej wody

 • Położone daleko od obszarów rolnych, które rolnicy zanieczyszczają nawozami sztucznymi oraz chemicznymi środków ochrony roślin. Takie zanieczyszczenie niezwykle negatywnie wpływa na jakość i zdatność do picia wód podziemnych.
 • Blisko koryt rzek, ponieważ tam lustro wody może być już na poziomie od 0 do 2 m od powierzchni pokrywy ziemi, więc dostęp do wody będzie dosyć prosty.  Blisko rzek woda powinna względnie szybko się przemieszczać, przez co będzie mniej zanieczyszczona.
 • Na terenach leśnych i zalesionych, najlepiej jak najdalej od terenów rolnych
 • Na terenach górskich, gdzie woda będzie najzdrowsza, niestety dostęp do niej może być utrudniony.

Dlaczego powyższe czynniki są tak ważne – poniżej wyjaśnienie.

 

Zrozumieć proces gromadzenia się wód gruntowych w kontekście późniejszego dostępu do wody

Wody poziemne biorą się z infiltracji opadów. Opady to deszcz i śnieg, które następnie trafiają na powierzchnię ziemi i przenikają przez glebę w procesie infiltracji. Proces zasilania wód gruntowych może trwać nawet kilka lat, bowiem woda nie przenika od razu. Jej część jest pobierana przez rośliny.

Zdecydowana większość wód gruntowych pochodzi z infiltracji, jednak część tej wody może pochodzić z dopływów bocznych. Stąd tak ważne, aby działka ze studnią była położona jak najdalej od nie ekologicznych gruntów rolnych.  Aby to sprawdzić można wyszukać mapy gdzie jest wyraźnie zaznaczony dopływ boczny. Wody podziemne przemieszczają się maksymalnie z prędkością 100m / rok.

Wody na świecie – statystyka

Poniżej prezentujemy jaki procent ogólnych zasobów wody na świecie stanowią poszczególne składowe.

Morza i oceany – 96%

Lądolody i lodowce to – 2,97%

Wody poziemne – 1,05%

Rzeki, jeziora, wilgoć glebowa, woda w atmosferze i biosfera to –  0,0144% wody

Zwróćmy uwagę, że 60% wody słodkiej dostępnej na Ziemi to lądolód arktyczny. Czyli do dyspozycji człowieka pozostaje 40% z 4% dostępnej słodkiej wody. To naprawdę niewiele. Warto więc dysponować działką z dostępem do wody, bo w kontekście procesów przedstawionych poniżej dostęp do niej w przyszłości będzie bardzo ograniczony.

 

Bilans wodny

P (opad) = H (odpływ całkowity) + E (parowanie ternowe);

1 mm = 1l/m2 = 100l/a = 10m3/ha = 1000 m3/km2

Na bilans wodny wpływa odpływ całkowity i parowanie terenowe. Zobaczmy jak to się kształtowało w 2020 r i jak będzie kształtować w przyszłości.

Bilans wodny w Polsce w 2020 roku

Opad = 600 mm

Parowanie = 430 mm

Odpływ całkowity = 160 mm

Dopływ z zagranicy = 10 mm

 

Bilans wodny w Polsce w 2100 roku

Opad = 600 mm

Parowanie = 480 mm

Odpływ całkowity = 110 mm

Dopływ z zagranicy = 10 mm

Odpływ całkowity na mieszkańca Polski

Prognozowane zmiany jakie dokonają się na przestrzeni 80 lat są widoczne. Odpływ całkowity zmniejszy się o 50mm.

Zagrożenia dla zasobów wodnych

Ile słodkiej wody przypada na mieszkańca Polski w 2020 roku? Zbadajmy ilość odpływu całkowitego z powyższego bilansu.

160 mm = 48 km3, w przeliczeniu na mieszkańca Polski to około 1530 m3, średnio w Europie to 4560 m3;

Wypadamy bardzo kiepsko już w samej Europie. Na jednego Polaka przypada 3 razy mniej wody niż na przeciętnego Europejczyka.

A będzie jeszcze trudniej z dostępem do wody.

Dostęp do wody w 2100 roku w Polsce

Zmiana klimatu i wzrost średniej temperatury powoduje, że w Polsce średnio temperatura rośnie o około 1 stopień C w ciągu 25 lat.

Ma to olbrzymi wpływ na parowanie dostępnych zasobów wodnych, które będzie postępowało znacznie szybciej. Wskaźnik odpływu wody spada wraz z każdym wzrostem średniej temperatury, jeśli średnioroczna temperatura powietrza wzrosłaby o 4 stopnie, odpływ całkowity w Polsce spadnie nawet o 50 mm. Lustro wód podziemnych będzie opadać ze wzrostem średniej temperatury.

 • Pogłębia się deficyt wód w Polsce, w związku z większym parowaniem;
 • W paśmie gór obserwuje się delikatny wzrost ilości opadów;
 • Tendencje są obserwowane od wielu lat;

Podsumowując – w 2100 roku w Polsce będziemy mieć o 30% wody mniej niż obecnie. Sytuacja zrobi się naprawdę trudna. 

Czy Polska pustynnieje

Nie, ale obserwując podobne obszary geograficzne gdzie średnia temperatura wynosi około 11 stopni Celcjusza, a opad wynosi około 600 mm to na mapie wyszukujemy obszary stepów. Pod koniec XXI w. tereny Polski będą przypominać stepy. Będą występowały burze pyłowe i będziemy się musieli do nich przyzwyczajać.

Kolejne zagrożenie przy poszukiwaniu działki pod studnię – chemizacja rolnictwa

Używanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin bardzo negatywnie wpływa na stan wód podziemnych.  Związki azotu, fosforu, pestycysdy, wędrują z cząstkami wody opadowej i zanieczyszczają wody podziemne i powierzchniowe.

Chemia zanieczyszcza głównie niższe pokłady wód podziemnych, a więc te z których najczęściej korzystamy wykorzystując przydomową studnię. Im głębiej, tym zasoby wód są mniej zanieczyszczone.

Wody podziemne na pierwszych poziomach mogą nawet nie być zdatne do picia w przypadku gdy teren na którym zamierzamy zlokalizować studnię jest zielony i zalesiony. Na takie, wydawałoby się nieskażone tereny może dotrzeć zanieczyszczona woda, z sąsiednich oddalonych terenów rolniczych.

Wybierając działkę na studnię unikaj terenów położonych blisko gospodarstw rolnych.

Mapa stężenia azotanów wodach zasilających płytkie wody podziemne;

Jakie inne działania człowieka w Polsce powodują większe zanieczyszczenie wód gruntowych

 • Wycinka lasów, lasy mają ochronną rolę, w lasach retencjonuje się więcej wody, więc ich wycinka zwiększa parowanie;
 • Nieodpowiednia sztuczna regulacja rzek, zmiana naturalnego koryta rzek.  Zmieniając przebieg koryta rzeki najczęściej skracamy jej drogę. Jednak punkty początku i końca i ich wysokość się nie zmieniają. Jeśli zatem skraca się droga rzeki, wysokość punktów początki i końca pozostaje bez zmian, woda płynie szybciej.  Szybciej płynąca woda zaczyna zbierać intensywniej piasek, żwir, staje się bardziej zanieczyszczona.
 • Odwadnianie obszarów wód przez działalność kopalni. W kontekście tych działań zwierciadło wody jest obniżane.

Przeciętna głębokość pierwszego poziomu wodonośnego w Polsce

Poszukując działki na studnię poszukujmy działek z jej stosunkowo łatwym dostępem. Ważna jest znajomość poziomu wód gruntowych na różnych obszarach.

 • Przy rzekach, dolinach rzek poziom wód gruntowych waha się od 0 – 2 m nad powierzchnią;
 • W górach być może trzeba będzie wiercić głębiej nawet powyżej 20 m;
 • Średnia w Polsce waha się między 2-5 m;

Ciekawostka – jakość wody we Wrocławiu

Woda dostarczana mieszkańcom Wrocławia pochodzi z rzeki Oławy. Trafia ona do odpowiednich zakładów uzdatniania. Jakość wody można sprawdzić dzięki specjalnej mapie.

W naszych apartamentach na wynajem we Wrocławiu płynie dla Gości woda najwyższej jakości 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *